معنای \\\\" سمیع و بصیر بودن \\\\" به کدام صفت الهی بر می گردد؟

معنای \\\\" سمیع و بصیر بودن \\\\" به کدام صفت الهی بر می گردد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی