از نظر پيتر بيت: بهترين مقايسه افراد ، مقايسه خود با......است.(جواد2519)

از نظر پيتر بيت: بهترين مقايسه افراد ، مقايسه خود با......است.(جواد2519)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی