در کدام اراده امکان تخلف وجود ندارد؟

در کدام اراده امکان تخلف وجود ندارد؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • تکوینی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی