این ضرب المثل مال کدام کشور است؟(گاهی دروغ همان کار را میکند که یک چوب کبریت با انبار باروت میکند)

این ضرب المثل مال کدام کشور است؟(گاهی دروغ همان کار را میکند که یک چوب کبریت با انبار باروت میکند)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی