این سخن از کیست(ایمان مانند نردبانیست که ده پله دارد و پله های ان یکی پس از دیگری پیموده می شود)

این سخن از کیست(ایمان مانند نردبانیست که ده پله دارد و پله های ان یکی پس از دیگری پیموده می شود)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی