من در قیامت کنار میزان هستم و هر که گناهانش از بدیهایش بیشتر باشد صلواتهایش رو می آورم تا خوبیهایش سنگین تر شود

من در قیامت کنار میزان هستم و هر که گناهانش از بدیهایش بیشتر باشد صلواتهایش رو می آورم تا خوبیهایش سنگین تر شود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی