امام خمینی(ره)این جمله را دروصف چه کسی فرمود؟...فرزند عزیزی برای من و پشتوانه ای محکم برای حوزه های دینی علمی و خدم

امام خمینی(ره)این جمله را دروصف چه کسی فرمود؟...فرزند عزیزی برای من و پشتوانه ای محکم برای حوزه های دینی علمی و خدم

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی