امام خمینی (ره ) به کدام نوع عدالت توجه بیشتری داشت؟؟

امام خمینی (ره ) به کدام نوع عدالت توجه بیشتری داشت؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی