هيچ تنهايي و وحشتي بدتر از بد خلقي نيست؟؟؟

هيچ تنهايي و وحشتي بدتر از بد خلقي نيست؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی