کسی که ب قصد خدا بیرون رود مانند کسی است ک در راه خدا جهاد کند

کسی که ب قصد خدا بیرون رود مانند کسی است ک در راه خدا جهاد کند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی