شیوه ی فرومایگان زشت گویی است سخن کیست?

شیوه ی فرومایگان زشت گویی است سخن کیست?

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی