عملی که رفتن به سوی کمال را آسان تر می کند عبارتست از یک عمل:

عملی که رفتن به سوی کمال را آسان تر می کند عبارتست از یک عمل:

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی