سخن همچون دواست ، اندکش سودمند و زیادش کشنده است

سخن همچون دواست ، اندکش سودمند و زیادش کشنده است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی