سؤال:اولین سوره که به زبان فارسی ترجمه شد کدام است ؟

سؤال:اولین سوره که به زبان فارسی ترجمه شد کدام است ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی