سیر به سوی خوبی ها از ................ آغاز می شود و از منزل ............. می گذرد

سیر به سوی خوبی ها از ................ آغاز می شود و از منزل ............. می گذرد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی