آخرین سوره ای که در مدینه نازل شد چه نام دارد؟

آخرین سوره ای که در مدینه نازل شد چه نام دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی