کدام قبیله از پیامبر (ص)درخواست کردن که رکوع و سجود را از نماز بردارند که میگفتند خم شدن برای ما عار است؟

کدام قبیله از پیامبر (ص)درخواست کردن که رکوع و سجود را از نماز بردارند که میگفتند خم شدن برای ما عار است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی