در كدام سوره كلمه الله چهل بار آمده است؟

در كدام سوره كلمه الله چهل بار آمده است؟

تاکنون 8 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نمل (4 نفر)
  • مجادله (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها