اگر درنماز جماعت در رکت دوم نماز چهار رکتی رسیدیم نماز رو چگونه با جماعت ادامه دهیم؟

اگر درنماز جماعت در رکت دوم نماز چهار رکتی رسیدیم نماز رو چگونه با جماعت ادامه دهیم؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی