حضرت امام خمینی(قدس سره) فرمود:وقتی دشمنان بخواھند ملتی را برای ابد مطیع خود سازند » .....(omid2000)

حضرت امام خمینی(قدس سره) فرمود:وقتی دشمنان بخواھند ملتی را برای ابد مطیع خود سازند » .....(omid2000)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی