جمله(بهترين ثروت آن است که انسان به وسيلة آن آبروي خود را حفظ نمايد)از کیست؟

جمله(بهترين ثروت آن است که انسان به وسيلة آن آبروي خود را حفظ نمايد)از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی