.... در لغت به معنای خواندن و طلب کردن است. )سامان اندی)

.... در لغت به معنای خواندن و طلب کردن است. )سامان اندی)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی