تو برای من به منزله ی هارون برای موسی هستی جز اینکه بعد از من پیامبری نیست\\\\\\\\\\"نام این حدیث چیست؟

تو برای من به منزله ی هارون برای موسی هستی جز اینکه بعد از من پیامبری نیست\\\\\\\\\\"نام این حدیث چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی