هدف اصلی امام خمینی از انتخاب حدیث ثقلین درابتدای وصیت نامه چیست ؟

هدف اصلی امام خمینی از انتخاب حدیث ثقلین درابتدای وصیت نامه چیست ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی