هدف اصلی امام خمینی از انتخاب حدیث ثقلین درابتدای وصیت نامه چیست ؟

هدف اصلی امام خمینی از انتخاب حدیث ثقلین درابتدای وصیت نامه چیست ؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حفظ وحدت و تمسک به حبل ا... (3 نفر)
  • جامعیت حدیث (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی