احکامی که حاکم اسلامی از منابع مربوطه آن ھا را استخراج کرده و حکم فروع و فرض ھای جدید را معین می کند چه نام دارد

احکامی که حاکم اسلامی از منابع مربوطه آن ھا را استخراج کرده و حکم فروع و فرض ھای جدید را معین می کند چه نام دارد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی