این حدیث از کدام معصوم میباشد؟ هر که گفتارش نيکو باشد، پيروزي در برابر اوست

این حدیث از کدام معصوم میباشد؟ هر که گفتارش نيکو باشد، پيروزي در برابر اوست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی