نام كدام سوره است كه اگر آن را برعكس بخوانيم به معناي «قدرت و توان» مي‌شود؟

نام كدام سوره است كه اگر آن را برعكس بخوانيم به معناي «قدرت و توان» مي‌شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی