امام خميني کدام يک را حزب جهاني ناميدند ..

امام خميني کدام يک را حزب جهاني ناميدند ..

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی