دانا (و عالم)، زياده گويي نمي کند.

دانا (و عالم)، زياده گويي نمي کند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی