حضرت علی می فرماید هر کس به ...... یقین کند به ..... حریص نباشد

حضرت علی می فرماید هر کس به ...... یقین کند به ..... حریص نباشد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی