در مورد چه چیزی گفته اندکه ھرگاه گوشه ای اززیباییھای دلنواز آن براھل دنیامعلوم شودانسانھاچشم ازلذت ھای دنیوی میبندد

در مورد چه چیزی گفته اندکه ھرگاه گوشه ای اززیباییھای دلنواز آن براھل دنیامعلوم شودانسانھاچشم ازلذت ھای دنیوی میبندد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی