کلمه صراط چند بار در قران امده است؟

کلمه صراط چند بار در قران امده است؟

تاکنون 15 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 45 (8 نفر)
  • 42 (7 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی