آفرینش همه تنبیه خداوند دل است/دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است/دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی