گوینده و مخاطب در این عبارت کیست ؟« واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور

گوینده و مخاطب در این عبارت کیست ؟« واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی