کدام سوره از قرآن با \\" بسم الله \\" شروع نمیشود و کدام سوره با دوتا\\" بسم الله\\" شروع میشود

کدام سوره از قرآن با \\" بسم الله \\" شروع نمیشود و کدام سوره با دوتا\\" بسم الله\\" شروع میشود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی