حضرت علی می فرماید: سهل گرفتن به اهل و عیال و دیگران ............. را روان میکند

حضرت علی می فرماید: سهل گرفتن به اهل و عیال و دیگران ............. را روان میکند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی