باتوجه به آیات 27 تا 34 سوره انفال، چه عاملی سبب بصیرت و شناخت صحیح انسان می شود؟

باتوجه به آیات 27 تا 34 سوره انفال، چه عاملی سبب بصیرت و شناخت صحیح انسان می شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی