این سخن از کیست؟شرافت(بزرگواری)در نزد خدای سبحان به نیکوی کردارهاست نه به نیکویی گفتار.

این سخن از کیست؟شرافت(بزرگواری)در نزد خدای سبحان به نیکوی کردارهاست نه به نیکویی گفتار.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی