در گرما روزه گرفتن مانند جهاد است

در گرما روزه گرفتن مانند جهاد است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی