عالی ترین درجه عبودیت و بندگی کدام یک از گزینه های زیر است؟

عالی ترین درجه عبودیت و بندگی کدام یک از گزینه های زیر است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سجده (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی