«تحقق ارث» و «استقرار مالكیت ورثه» نسبت به تركه متوفی به ترتیب منوط است به:

«تحقق ارث» و «استقرار مالكیت ورثه» نسبت به تركه متوفی به ترتیب منوط است به:

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی