این حدیث از کدام معصوم میباشد؟ هر كه ادبش از خردش افزون شود، همچون شباني است در ميان گوسفندان بسيار

این حدیث از کدام معصوم میباشد؟ هر كه ادبش از خردش افزون شود، همچون شباني است در ميان گوسفندان بسيار

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی