طبق آيه شريفه 155 سوره اعراف حضرت موسي (ع) چند نفر از قوم خود را به ميقات برده است؟

طبق آيه شريفه 155 سوره اعراف حضرت موسي (ع) چند نفر از قوم خود را به ميقات برده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی