برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدنها، روزه داری است. فرموده کدام بزرگوار است؟- / پا

برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدنها، روزه داری است. فرموده کدام بزرگوار است؟- / پا

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی