همانا هدايت بر ماست، و در حقيقت دنيا و آخرت از آن ماست

همانا هدايت بر ماست، و در حقيقت دنيا و آخرت از آن ماست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی