یه روز در قیامت برابر با چند روز در دنیا است؟

یه روز در قیامت برابر با چند روز در دنیا است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی