3 - ترجمه ي عبارت قرآني : « و يأت بِخََلْقٍ جديدٍ » مطابق با كدام گزينه است ؟

3 - ترجمه ي عبارت قرآني : « و يأت بِخََلْقٍ جديدٍ » مطابق با كدام گزينه است ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی