برترين و بزرگوارترين مردم كسي است كه فروتن باشد.

برترين و بزرگوارترين مردم كسي است كه فروتن باشد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی