گفتار نيک بگوييد، تا به آن شناخته شويد و کارهاي نيک انجام دهيد تا از اهل آن (نيکو کاران) باشيد.

گفتار نيک بگوييد، تا به آن شناخته شويد و کارهاي نيک انجام دهيد تا از اهل آن (نيکو کاران) باشيد.

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی