در کدام سوره افراد عیب جو مورد انتقاد قرار گرفته اند؟

در کدام سوره افراد عیب جو مورد انتقاد قرار گرفته اند؟

تاکنون 23 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • همزه (19 نفر)
  • جمعه (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی